top of page
Logo dokwerkers

GEGEVENSVERWERKING

DOKWERKERS neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document legt DOKWERKERS uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van DOKWERKERS op het vlak van gegevensverwerking. De verantwoordelijke voor de verwerking is Michael Van Maldeghem, Striemenbergstraat 24 9040 Gent.
Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met ons via hallo@dokwerkers.gent. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt DOKWERKERS gegevens?
DOKWERKERS verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor diensten of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name het ter beschikking stellen van de kantoorruimte.
Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”. Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.
In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens, als prospect, d.i. een persoon die nog geen contact of contract met ons heeft, ook met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing).
Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt DOKWERKERS?
Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en gegevens die wij nodig hebben voor de dienstverlening waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen waar u mee samenwerkt.
Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Hoe verzamelt DOKWERKERS uw gegevens?
Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling. Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers die we bekomen van de leveranciers zelf. Ook bij direct marketing komt het voor dat wij uw gegevens verkrijgen bij derden. Waar we uw gegevens hebben gehaald delen wij u dan mee.
Als u onze website bezoekt, maken wij daarbij gebruik van cookies. Dat doen wij in het bijzonder om de inhoud en het gebruiksgemak van die website zoveel mogelijk af te stemmen op u als gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door DOKWERKERS?
In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de verwerking “boekhouding”.
Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?
Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten. Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.
Behoudens verzet van uw kant kunnen ze ook worden gedeeld met de andere ondernemingen waar DOKWERKERS mee samenwerkt.
Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.
Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

COOKIES

Wat zijn cookies ?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons de website goed te laten werken, de website veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar het moet worden verbeterd.

Welke soorten cookies gebruiken we?
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hoe kan ik de cookievoorkeuren beheren?
De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf te verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij u de instructies van uw internetbrowser te consulteren. Gebruikers die zich via de advertentie-instellingen van Google afmelden voor 'Advertenties personaliseren', ontvangen geen gepersonaliseerde advertenties van Google meer.

UW RECHTEN

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Michael Van Maldeghem, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.
Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met ons via hallo@dokwerkers.gent.
Indien u het niet eens bent met de manier waarop DOKWERKERS uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

WIJZIGINGEN

DOKWERKERS behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

bottom of page